Arthur Hailey

Arthur Hailey
je kompetentný

Naše poznatky a kompetencie vyplývajú, z funkčných znalostí a odvetvovej praxe. Každý projekt zabezpečuje samostatný manažér. Ak je to pre splnenie úlohy potrebné, vytvárame špeciálne tímy a iniciatívy, do ktorých sú zapojení aj externí špecialisti. Synergia znalostí, praxe a iniciatív prispieva k úspešnej realizácii projektov a následne zvyšuje odbornosť a kvalitu služieb spoločnosti.

Hoci poskytujeme rôznorodé služby, naše kompetencie sú sústredené do kľúčových oblastí:
 • reštrukturalizácia podnikov
 • krízové riadenie
 • dočasný manažment
 • náprava finančných tokov
 • vedenie venture investícií v stredných etapách rozvoja
Pri budovaní dlhodobých vzťahov
a plnení komplexných cieľov
využívame:
 • dôkladnú znalosť podnikov a situácie na Slovensku a v Českej republike
 • poznatky z reštrukturalizačných operácií a projektov investičného bankovníctva
 • skúsenosti špecialistov v oblasti obchodu a marketingu, riadenia, personálneho manažmentu, financií, ako aj definovania požiadaviek na podnikové informačné systémy
 • podporu v rôznych oblastiach podnikových financií
Tím spoločnosti Arthur Hailey má mimoriadne bohaté skúsenosti najmä v týchto sektoroch:
 • strojárstvo
 • drevársky priemysel a papierne
 • stavebníctvo
 • výroba stavebných látok
 • potravinárstvo
 • výroba nápojov
 • obchod
 • cestovný ruch
 • služby